اجلاس سالانه اتحادیه 1398

اجلاس سالانه اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران 1398
ejlas-4-1398
ejlas-6-1398
ejlas-12-1398
ejlas-5-1398
ejlas-10-1398
ejlas-3-1398
ejlas-9-1398
ejlas-8-1398
ejlas-13-1398
ejlas-7-1398
ejlas-12-1398

مراسم محرم 1398

مراسم محرم 1398
talar-98-1
هئیت مدیره اتحادیه
talar-98-12
جناب آقای خسرو ابراهیمی نیا ریاست محترم اتحادیه تالار در مراسم محرم 1398
جناب آقای فراهانی ریاست محترم اتاق اصناف مراسم محرم 1398
محرم 1398
98-moharam-40
98-moharam-39
98-moharam-38
مراسم محرم 1398
98-moharam-34
98-moharam-33
98-moharam-31
98-moharam-4
98-moharamm-3
98-moharamm-2
98-moharamm-1
98-moharammm8
98-moharammm7
98-moharammm6
خسرو ابراهیمی نیا رئیس اتحادیه تالار های پذیرایی
98-moharammm4
خسرو ابراهیمی نیا رئیس اتحادیه تالار های پذیرایی
98-moharammm2
مراسم محرم سال 1398

جلسه بسیج اتحادیه تالار های پذیرایی و تجهیز مجالس تهران سال 1397

جلسه بسیج اتحادیه تالار های پذیرایی و تجهیز مجالس تهران سال 1397
جلسه بسیج 1397
جلسه بسیج 1397
جلسه بسیج 1397
جلسه بسیج 1397