معرفی هئیت مدیره اتحادیه

پرچم ایران
 
خسرو ابراهیمی نیا

آقای خسرو ابراهیمی نیا

ریاست اتحادیه تالار های پذیرایی و تجهیز مجالس تهران
 
نوروز عبدالهی

آقای نوروز عبدالهی

نایب رئیس اول اتحادیه تالار های پذیرایی و تجهیز مجالس تهران
محسن نیک امجاد

آقای نیک امجاد

نایب رئیس دوم اتحادیه تالار های پذیرایی و تجهیز مجالس تهران
رضا نور منفرد

آقای رضا نور منفرد

دبیر اتحادیه تالار های پذیرایی و تجهیز مجالس تهران
حمید تهرانی

آقای حمید تهرانی

خزانه دار اتحادیه تالار های پذیرایی و تجهیز مجالس تهران
علی یحیایی

آقای علی یحیایی

بازرس اتحادیه اتحادیه تالار های پذیرایی و تجهیز مجالس تهران