مدارک مورد نیاز کارت مباشرت

مدارک مورد نیاز کارت مباشرت

 

  • 12 قطعه عکس 4*3
  • اصل شناسنامه + کپی
  • اصل کارت ملی +کپی
  • اصل کارت پایان خدمت +کپی
  • گواهی امضاء در دفتر خانه
  • مبلغ 2،500،000 ریال به حساب اتحادیه بانک دی سهروردی شمالی  0100003372005 کد 131

شماره شبا     460660000000100003372005IR