مدارک تشکیل پرونده

مدارک تشکیل پرونده جدید

1- اخذ کد پستی ده رقمی واحد کسبی از دفاتر پستی منطقه مربوطه .
2- اعلام شماره تلفن همراه که بنام شخص متقاضی پروانه درامور مشترکین تلفن همراه ثبت شده و با ید کلیه ثبت نام های ذیل با همان شماره همراه صورت پذیرد.
3- ثبت نام در سایت www.G4B.ir و در ادامه ثبت نام در سایت www.iranianasnaf.ir (ایرانیان اصناف) و اخذ کد رهگیری(عکس پرسنلی که در سایت مذکور بارگذاری می شود باید با کیفیت باشد)
4- ثبت نام در سایت http://tax.gov.ir و اخذ ضریب سطح 45 درصد
5- ثبت نام در سایت , www.ecoat.irاخذ گواهینامه آموزشی احکام تجارت و کسب و کار
6- ارائه سند مالکیت عین و منفعت ویا منافع ازجمله اجاره نامه ،صلح نامه ،هبه ،قرار داد مشارکت ،مبایعه نامه و یا قرار داد های موضوع ماده (10) قانون مدنی اعم از رسمی ویا عادی
7- اصل و کپی شناسنامه ( تمام صفحات) _ اصل و کپی کارت ملی _اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دایم ، پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل (افراد بالای 50 سال کارت پایان خدمت الزامی نمیباشد )
8- 6 قطعه عکس 4*3 .
9- عکس از واحد صنفی (تمامی نقاط) به دو صورت چاپی و CD.
تبصره 1_افرادی که به صورت حقوقی متقاضی پروانه کسب می شوند باید علاوه بر مدارک فوق الف_مصوبه هیئت مدیره ب_اساسنامه ج_آگهی روزنامه رسمی د_آگهی تغییرات ه_ معرفی نامه مدیر عامل یایکی ازاعضاء هیئت مدیره با امضا کلیه اعضا هیئت مدیره ارائه نمایند.
تبصره 2_معرفی نامه برای متقاضیان پروانه کسب ادارت و سازمانهای دولتی الزامی می باشد.
تبصره3_ در صورت داشتن شریک رضایت محضری شریک یا شرکاء و مدارک به ازای هر شریک (کپی صفحه اول شناسنامه ، کپی صفحه اول کارت ملی، 2 قطعه عکس4*6 ) تبصره4 – حداقل سن برای دریافت پروانه کسب 18 سال می باشد .
تبصره5_معرفی مباشر برای هر متقاضی دریافت بیش از یک پروانه کسب الزامی است.
تبصره6_ ارائه پارکینگ مورد نظر جهت متقاضیان پروانه کسب تالار پذیرایی و ارائه انباری مورد نظر برای متقاضیان پروانه کسب دفتر ظروف کرایه
شماره حساب اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس 0100003372005 بانک دی شعبه خیابان سهروردی کد 0131 شبا 460660000000100003372005IR
weddingg