قوانین کنسلی قرار داد از سوی متولی

قوانین کنسلی قرار دادها

قوانین کنسلی قرار دادها
درصورت کنسلی قرارداد از سوی متولی به هر علتی استرداد وجه پرداختی به مهمان از طرف این واحد صنفی به صورت ذیل انجام خواهد پذیرفت.
          تا  45  روز مانده به موعد قرار داد 5% از حداقل منوی قرار داد کسر می گردد
          تا  30  روز مانده به موعد قرار داد 15% از حداقل منوی قرارداد کسر می گردد.
          تا  15  روز مانده به موعد قرار داد 20%از حداقل منوی قرارداد از متولی کسر می گردد.
کمتر از 10 روز مانده به موعد قرار داد 30% از حداقل منو قرارداد کسر می گردد.
عکس قرار داد تالار های پذیرایی
عکس قرار داد تالار های پذیرایی
عکس قرار داد تالار های پذیرایی